Com conjugar verbs irregulars en anglès

Com conjugar verbs irregulars en anglès

 

verbos irregulares ingles

 

Com en qualsevol idioma, els verbs són summament importants per molts motius. Serveixen per poder construir/ produir frases simples o complexes segons el nivell de cada usuari i augmentar el nostre coneixement d’una llengua en concret. Amb l’anglès succeeix exactament el mateix.

Encara que, els verbs irregulars en anglès semblen molt complicats per als usuaris principiants de l’idioma, no és així. En realitat, és molt més simple o fàcil que en altres idiomes. En el següent article us donaré explicacions de com utilitzar-los correctament, sigui en la seva forma positiva (afirmativa), negativa i/o en pregunta. A més, us faré comparacions perquè pugueu veure les diferències entre tots dos idiomes i així, comprovar que tan fàcil que és.

Posem com a exemple el verb menjar i el seu equivalent To eat en les seves formes afirmatives o positives:

Comparacions dels verbs irregulars en anglès i en català

Posem com a exemple el verb menjar i el seu equivalent To eat en les seves formes afirmatives o positives:

Català Anglès
Verb en infinitiu: Menjar To eat
  Pretèrit imperfecte d’indicatiu Past simple
Jo menjava I ate
Tu menjaves You ate
Ell menjava He ate
Ella menjava She ate
(Això/Allò menjava) * It ate
Nosaltres menjàvem We ate
Vosaltres menjàveu You ate
Ells menjaven They ate

 

*En català no existeix aquesta conjugació verbal, però és una equivalencia a la existent en anglès.

Comparant tots dos verbs, Quin et sembla més fàcil? Definitivament la forma verbal en anglès.

Funcionen tots els verbs en anglès així?

Tots els verbs irregulars, exceptuant el verb To Be, funcionen exactament així. És a dir, sabent el verb en passat, podràs utilitzar-ho/conjugar-ho amb qualsevol subjecte.

Com puc saber la forma d’un verb irregular en anglès?

La majoria d’editorials de llibres tenen una pàgina on tenen un llistat de verbs irregulars i posen la seva forma en passat. De no trobar-la, no desesperis, sempre pots mirar en un diccionari online.

Què necessito per conjugar qualsevol verb irregular en anglès?

1- El subjecte de l’oració o pronom ( I, you ,she, etc.)
2- Saber el verb irregular en passat (segona columna).
3- I ganes de posar-ho en pràctica.

El verb To Be funciona igual que qualsevol altre verb irregular?

Es podria dir que sí, encara que sí que és cert que necessiteu aprendre-us com es conjuga.
A continuació, podreu veure com es conjuga.

 

Català Inglés
Verb en infinitiu:   Ser/ Estar

Pretèrit imperfet d’indicatiu

To Be

Past simple

 

Jo era / estava I was
Tu eres / estaves You were
Ell era / estava He was
Ella era /estava She was
( AixòEsto/Allò era / estava) * It was
Nosaltres eram/estàvem We were
Vosaltres ereu/ estàveu You were
Ells eren / estaven They were

 

Com podeu comprovar, per poder fer frases utilitzant verbs irregulars simplement necessitem dir/ utilitzar el subjecte i la forma correcta del verb irregular.

Com fer frases negatives en passat utilitzant verbs irregulars en anglès?

En català per negar una frase en passat, simplement afegim / utilitzem el negatiu NO. Però per negar un verb en anglès sigui tan regular com irregular necessitarem dues coses:

1- Auxiliar negativa en passat: Didn’t o did not. Són exactament el mateix, simplement hi ha la versió abreujada o la versió no abreujada.
2- El verb ho posarem en infinitiu.

Com a exemple prenguem el verb comprar tant en català com en anglès.

 

Pretèrit imperfet d’indicatiu Past simple
Jo no comprava I did not buy
Tu  no compraves You didn’t buy
Ell no comprava He did not buy
Ella no comprava She didn’t buy
(Això/Allò no comprava) * It did not buy
Nosaltres no compràvem We didn’t buy
Vosaltres no compràveu You did not buy
Ells no compraven They didn’t buy

 

Utilitzem l’auxiliar negativa didn’t o did not per negar la frase en anglès, sigui el verb regular com a irregular, exceptuant el verb To Be.

Què és millor, didn’t o did not? Les dues formes són àmpliament utilitzades, però quan parlem en anglès didn’t és molt més utilitzat, mentre que did not se sol utilitzar en contextos escrits formals.

Per què posem el verb després de didn’t /did not en infinitiu? Perquè aquesta auxiliar ja ens indica que el verb està en passat i no és necessari esmentar-ho de nou.

Vegem l’exemple del verb To Be en la seva forma negativa en passat.

Català Anglès
Verb en infinitiu:   Ser/ Estar

Pretèrit imperfet d’indicatiu

To Be

Past simple

 

Jo no estava/era I wasn’t
Tu no estaves/eres You weren’t
Ell no estava/era He was not
Ella no estava/ era She was not
(Això/Allò no estava/era ) * It wasn’t
Nosaltres no estàvem/érem We weren’t
Vosaltres no estàveu/éreu You were not
Ells no estaven/eren They weren’t

 

La gran diferència amb la resta de verbs és que en el verb To Be solament afefirem el negatiu NOT , en la seva forma abreujada com en la seva forma no abreujada, per negar la frase.

Com fer preguntes en passat amb verbs irregulars en anglès?

Sempre que necessitem una auxiliar per negar qualsevol verb en anglès, aquesta mateixa auxiliar apareixerà en la pregunta, però de forma invertida. És a dir, primer posarem l’auxiliar, després el subjecte i finalment el verb en la seva forma en infinitiu.

Vegem un altre exemple, però aquesta vegada en forma de pregunta. Posem com a exemple el verb nedar.

Pretèrit imperfet d’indicatiu Past simple
¿Jo nedava? Did I swim?
¿Tu nedavas? Did you swim?
¿Ell nedava? Did he swim?
¿Ella nadava? Did he swim?
(¿Això/Allò nedava?) * Did it swim?
¿Nosaltres nadàvem? Did we swim?
¿Vosaltres nedàveu? Did you swim?
¿Ells nedaven? Did they swim?

 

Per què és important aquesta inversió? Perquè sinó l’oïdor no entendrà que li estigueu fent una pregunta. Es pensarà que simplement esteu fent un comentari.

I el verb To Be? Com és un verb lèxic i auxiliar alhora, no necessitarà cap ajuda per poder fer una pregunta. Vegem el següent requadre:

Català Anglès
Verb en infinitiu:   Ser/ Estar

Pretèrit imperfet d’indicatiu

To Be

Past simple

 

¿Jo estava/era …? Was I…..?
¿Tu estaves/eres…..? Were you…..?
¿Ell estava/era …..? Was he….?
¿Ella  estava/era…..? Was she…?
(¿Això/Allò  estava/era…? ) * Was it…?
¿Nosaltres estàvem/érem…? Were we…..?
¿Vosaltres estàveu/éreu…? Were you…?
¿Ells estaven/eren…? Were they….?

 

Llista d’exemples completa: verbs irregulars en Anglès

 

Abans de deixar-vos us adjuntem una llista completa dels verbs irregulars en anglès, és molt important que us els sapigueu a la perfecció!

 

Significat Infinitiu
(1ª Columna)
Passat
(2ª Columna)
Participi
(3ª Columna)
Ser/estar Be Was/were Been
Donar un cop a… Beat Beat Beaten
Arribar a ser… Become Became Become
Començar Beguin Began Begun
Doblegar Bend Bent Bent
Apostar Bet Bet Bet
Mossegar Bite Bit Bitten
Sagnar Bleed Bled Bled
Bufar Blow Blew Blown
Trencar Break Broke Broken
Portar Bring Brought Brought
Retransmetre Broadcast Broadcast Broadcast
Construir Build Built Built
Cremar Burn Burnt Burnt
Estallar Burst Burst Burst
Comprar Buy Bought Bought
Agafar Catch Caught Caught
Elegir Choose Chose Chosen
Venir Come Came Come
Costar Cost Cost Cost
Tallar Cut Cut Cut
Tractar Deal Dealt Dealt
Excavar Dig Dig Dug
Fer Do Did Done
Dibuixar Draw Drew Drawn
Somniar Dream Dreamt Dreamt
Beure Drink Drank Drunk
Conduïr Drive Drove Driven
Menjar Eat Ate Eaten
Caure Fall Fell Fallen
Sentir Feel Felt Felt
Alimentar Feed Fed Fed
Lluitar Fight Fought Fought
Trobar Find Found Found
Volar Fly Flew Flown
Prohibir Forbid Forbade Forbidden
Oblidar Forget Forgot Forgotten
Perdonar Forgive Forgave Forgiven
Congelar Freeze Froze Frozen
Aconseguir Get Got Got
Donar Give Gave Given
Anar Go Went Gone/Been
Tenir Have Had Had
Escoltar Hear Heard Heard
Amagar Hide Hid Hidden
Subjectar Hold Held Held
Ferir Hurt Hurt Hurt
Guardar Keep Kept Kept
Conèixer Know Knew Known
Liderar Led Led Hurt
Reclinar-se Lean Leant Leant
Aprendre Learn Learnt Learnt
Anar/Deixar Leave Left Left
Prestar Lend Lent Lent
Permetre Let Let Let
Mentir Lie Lay Lain
Perdre Lose Lost Lost
Fer Make Made Made
Significar Mean Meant Meant
Conèixer/Reunir-se Meet Met Met
Cometre un error Mistake Mistook Mistaken
Pagar Pay Paid Paid
Posar Put Put Put
Llegir Read Read Read
Montar Ride Rode Ridden
Trucar al timbre Ring Rang Rung
Aixecar-se Rise Rose Risen
Còrrer Run Ran Run
Dir Say Said Said
Veure See Saw Seen
Vendre Sell Sold Sold
Enviar Send Sent Sent
Establir Set Set Set
Agitar Shake Shoke Shaken
Brillar Shine Shone Shone
Disparar Shoot Shot Shot
Demostrar Show Showed Shown
Encongir Shrink Shrank Shrunk
Cantar Sing Sang Sung
Enfonsar-se Sink Sank Sunk
Sentarse Sit Sat Sat
Dormir Sleep Slept Slept
Lliscar Slide Slid Slid
Olorar Smell Smelt Smelt
Parlar Speak Spoke Spoken
Lletrejar Spell Spelt Spelt
Gastar Spend Spent Spent
Verssar Spill Spilt Spilt
Dividir Split Split Split
Estendre Spread Spread Spread
Estar de peu Stand Stood Stood
Robar Steal Stole Stolen
Clavar Stick Stuck Stuck
Picar Sting Stung Stung
Nedar Swim Swam Swum
Agafar Take Tooke Taken
Enseñar Teach Taught Taught
Plorar Tear Tore Torn
Explicar Tell Told Told
Pensar Think Thought Thought
Tirar Throw Threw Thown
Entendre Understand Understood Understood
Despertar-se Wake Woke Woken
Portar posat Wear Wore Worn
Guanyar Win Won Won
Escriu-re Write Wrote Written

 

Esperem que us haguem ajudat amb aquesta breu explicació sobre els verbs irregulars en anglès.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies