• Home
 • /Normativa cursos

Normativa cursos

 

 • Pels cursos anuals s’abonaran 20€ de paga i senyal en concepte de reserva de la plaça al fer la inscripció, aquests es restaran de la primera mensualitat. Si l’alumne es dóna de baixa i finalment no comença el curs, no hi haurà dret a reemborsament d’aquest import en concepte de costos administratius.
 • Pels cursos intensius d’estiu s’abonaran 30 € en concepte de reserva de la plaça al fer la inscripció, aquests es restaran en el moment de realitzar la resta del pagament del curs. Si l’alumne es dóna de baixa i finalment no comença el curs no hi haurà dret a reemborsament d’aquest import en concepte de costos administratius.
 • Per les classes de speaking o cursos de speaking i listening de preparació de First d’estiu s’abonaran 20 € en concepte de reserva de la plaça al fer la inscripció. Si l’alumne es dóna de baixa i finalment no comença el curs, no hi haurà dret a reemborsament d’aquest import en concepte de costos administratius.
 • En el cas de la modalitat de classes particulars, la primera hora s’abonarà al moment de la inscripció, en el cas dels packs s’abonarà un 10% en el moment de la inscripció i la resta al realitzar la primera classe com a data límit.
 • El pagament de la primera classe del grup reduït es realitzarà en el moment de la inscripció a la recepció, ja sigui, en targeta o en efectiu.
 • Per poder tenir accés als nostres serveis serà necessari complimentar un full d’inscripció amb les dades de l’alumne i del tutor/a en cas que fos necessari. Un cop realitzada la inscripció enviarem una còpia d’aquest document per correu electrònic. L’alumne també rebrà un correu amb l’usuari i contrasenya per poder accedir al servei de Moodle.
 • Serà necessari que l’alumne realitzi un test de nivell per poder fer la inscripció, ja sigui un alumne nou o que porti temps sense fer un curs amb nosaltres. Aquesta condició serà necessària per a qualsevol nivell del cursos anuals, cursos d’estiu, classes d’speaking, classes particulars o grups reduïts, ja sigui d’anglès, francès o alemany per adults. Únicament en el cas dels menors i aquells alumnes que comencin inicialment l’idioma l’acadèmia valorarà la possiblitat de no realitzar el test.
 • La mensualitat dels cursos anuals s’haurà d’abonar abans del dia 5 (aquest inclòs) de cada mes si el pagament es realitza a la recepció, ja sigui en efectiu o en targeta, sinó es podrà cobrar un recàrrec d’un 10% de l’import d’aquest. Els rebuts domiciliats es passaran el dia 5 de cada mes, si aquest cau en dissabte o diumenge el rebut es passarà el següent dia hàbil.
 • En el cas dels pagaments trimestrals dels cursos anuals, s’haurà de realitzar el pagament abans del dia 5 (aquest inclòs) del primer mes del trimestre pels que es realitzin a la recepció en efectiu o en targeta. Els pagaments que estiguin domiciliats es carregaran el dia 5 del primer mes del trimestre, si aquest cau en dissabte o diumenge el rebut es passarà el següent dia hàbil.
 • El pagament de tota l’anualitat dels cursos anuals, ja sigui en el cas dels adults o dels menors, s’haurà de realitzar durant la primera setmana de curs.
 • Els pagaments dels cursos intensius d’estiu que es realitzin a la recepció, ja sigui en targeta o efectiu, s’hauran d’abonar com a màxim el primer dia d’inici del curs.
 • Les classes particulars s’hauran de pagar a la recepció via targeta o efectiu si s’escolleix l’opció de pagar hora a hora. En el cas dels packs d’hores per classes particulars es farà la paga i senyal a recepció per targeta o efectiu i la resta es podrà abonar per domiciliació si el client així ho necessita.
 • Pels packs de classes particulars, si l’alumne ha de deixar les classes i només s’han realitzat un màxim del 50% de les classes s’abonarà el 20% del total del pack. Si l’alumne ha realitzat més del 50% de les classes, no tindrà dret a la devolució de la resta de l’import.
 • Si es pacta un horari i unes hores fixes a la setmana amb els alumnes/clients del grup reduït es podrà realitza un pagament mensual amb l’opció de domiciliació a principis de cada mes.
 • Els grups reduïts tindran un màxim de 3 alumnes i el preu per hora serà de 30 € per grup. Dividint aquest import entre els diferents integrants del grup.
 • Pels rebuts domiciliats, si es produeix un retorn del mateix per part del banc de l’alumne/client, sempre que no sigui per causes pròpies de l’acadèmia, es cobrarà un recàrrec corresponent a la comissió del banc. Aquest recàrrec té un import actual de 3,3 €, tot i això, si el banc canvia les condicions, aquest també ho farà.
 • En el cas dels cursos anuals, pels pagaments a recepció en efectiu o targeta, si l’alumne s’endarrereix en el pagament durant 3 mesos consecutius, l’acadèmia es reserva el dret de demanar la domiciliació d’aquest.
 • En el cas que l’acadèmia no pogués iniciar algun grup per falta d’alumnes, es retornaria l’import de la paga i senyal. Si es donés el cas l’acadèmia avisaria amb un mínim d’una setmana antelació.
 • En els cursos anuals, la no assistència a classe durant un període superior a un mes i el no pagament de la/les mensualitat/s corresponent/s a aquesta absència, sense haver-ho comunicat prèviament a recepció, per telèfon, e-mail o personalment, suposarà que l’acadèmia es reserva el dret a donar de baixa automàticament a l’alumne, deixant lliure la plaça per a qualsevol alumne d’un altre grup o nou que la pugui necessitar.
 • En els cursos anuals, la no assistència d’algun mes durant la realització del curs no eximeix el pagament d’aquell mes. La inscripció es fa per tot el curs sencer i només es podrà deixar de pagar en cas de baixa definitiva d’aquest. La duració del qual és de 9 o 10 mesos aprox. (segons si son adults o menors) pels cursos de 2 hores/setmana, que van del nivell A1 fins al B2.1. En els cursos de presentació a exàmens oficials la duració variará en funció de la data de presentació de l’alumne a aquest examen.
 • En el cas dels menors, si sorgeix qualsevol tipus de problema, incidència o diferència amb el pagament serà el tutor/a el que s’haurà de posar en contacte amb l’acadèmia directament i no el menor.
 • Les peticions de baixa dels cursos anuals s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes en curs. En cas contrari, es procedirà al cobrament de la següent mensualitat sense opció de reemborsament. S’haurà de firmar un document un cop realitzada la petició de baixa, es tindrà en compte la data des del moment en que es realitzi l’avís, ja sigui per mail, SMS o Whatsapp. Si la baixa és d’un menor la comunicació l’haurà de realitzar el tutor/a presencialment a l’acadèmia.
 • L’últim mes en que es podrà realitzar la baixa serà el mes de maig, d’aquesta manera les baixes dels cursos anuals es podran realitzar fins el dia 25 d’abril. A partir d’aquesta data ja no s’acceptaran baixes pel que resta de curs.
 • En els cursos anuals, quan es parlar d’hores/setmana, no significa que sigui totes les setmanes des de l’inici fins la finalització d’aquest, en les setmanes que algun dia de classe coincideix-hi en festiu o en els períodes de Nadal i Setmana Santa no es realitzarà classe i no serà recuperable. Cada curs disposarà de les hores suficients per poder donar tot el temari establert per cada nivell.
 • Els llibres no estan inclosos dins de les mensualitats, ni del pagament de cap dels nostres cursos, a no ser que així ho indiquem de manera concreta en la informació genèrica dels mateixos. El material didàctic no està inclòs en el preu del curs, es pagarà a part a la recepció o per domiciliació i es retirarà en el moment del pagament. Si l’alumne/client prefereix adquirir el llibre fora de l’acadèmia ho haurà d’indicar en el moment de la inscripció.
 • L’ horari d’atenció al públic de la recepció és: De dilluns a dijous de 10:00 a 13:00 i de 16:30 a 20:30, divendres de 16:30 a 20:30 i els dissabtes de 10:00 a 13:00. En el període d’estiu que compren juliol fins la primera quincena de setembre el dissabtes l’acadèmia romandrà tancada. L’acadèmia no garantitza que es puguin realitzar pagaments i gestions fora d’aquest horari. Els cursos poden realitzar-se fora de l’horari oficial d’atenció al públic.
 • Els cursos anuals seguiran el calendari escolar, per tant, en les dates de Nadal i Setmana Santa no hi haurà classes. Els dies que els col·legis i/o instituts tinguin festa per un dia de lliure elecció (que no sigui festiu oficial), l’acadèmia romandrà oberta i hi haurà classe en el corresponent horari habitual.
 • Els dies de classe de qualsevol curs en grup que coincideixi amb un festiu, sigui, nacional, autonòmic o local no es podran recuperar.
 • Els cursos anuals d’adults es dividiran en trimestres, al final de cada un d’aquests es realitzaran exàmens trimestrals i s’entregarà un informe amb els resultats i una valoració general de l’alumne. Aquests exàmens es dividiran en 4 parts per avaluar les diferents aptituds de l’alumne en l’idioma. Els exàmens són obligatoris per a tots els alumnes per poder avaluar l’adquisició dels coneixements donats a classe i valorar a final de curs si es supera el nivell i es pot passar al següent. En cas que un alumne no pugui realitzar algun dels exàmens per causes de força major, l’acadèmia podrà prendre la decisió sobre si és necessari o no realitzar la recuperació d’aquest.
 • Els cursos anuals de menors es dividiran en trimestres, entremig d’aquests trimestres es realitzaran entre 2 i 3 exàmens per poder avaluar l’adquisició dels coneixements donats a classe durant el curs. Valorant per separat totes les aptituds de l’alumna quant a l’aprenentatge de l’idioma. Al final de cada trimestre s’entregarà un informe detallat amb els resultats dels exàmens i una valoració global d’aquests per part del professor. Els exàmens són obligatoris per a tots els alumnes per poder avaluar l’adquisició dels coneixements donats a classe i valorar a final de curs si es supera el nivell i es pot passar al següent. En cas que un alumne no pugui realitzar algun dels exàmens per causes de força major, l’acadèmia podrà prendre la decisió sobre si és necessari o no realitzar la recuperació d’aquest.
 • En els cursos intensius d’estiu es realitzaran dos exàmens durant el període de realització d’aquests. Els exàmens es dividiran en 4 parts avaluan les diferents aptituds de l’alumne en l’idioma. Per poder passar de curs és indispensable la realització d’aquests exàmens així com la demostració de l’adquisició dels coneixements a través dels mateixos. A final del curs s’entregarà un informe amb els resultats i una valoració global per part del professor.
 • L’acadèmia romandrà tancada per complert durant el mes d’agost per vacances, per coneixer les dates exactes de cada any és podrà consultar a través de la web, les xarxes socials o posant-se en contacte directament amb el centre.
 • Els cursos d’adults anuals i els els intensius d’estiu per adults s’obriran amb un mínim de 5 alumnes i es tancaran amb un màxim de 10 pels nivells del A1 fins al B2.1. En cas de no complir aquest mínim l’acadèmia es reserva el dret a la cancel·lació del grup. El màxim es podrà sobrepassar únicament en el cas que un alumne ja inscrit a un altre horari necessiti canviar aquest per causes de força major.
 • En els cursos anuals, pels alumnes de secundària els grups s’obriran amb un mínim de 5 alumnes per norma general i es tancaran amb un màxim de 10.
 • En els cursos anuals, pels alumnes de primària els grups s’obriran amb un mínim de 5 alumnes per norma general i es tancaran amb un màxim de 8.
 • Els cursos de speaking sobriran amb un mínim de 4 alumnes per norma general i es tancaran amb un màxim de 6 a 8 segons el nivell.
 • Els cursos de preparació d’exàmens oficials del First i Advanced s’obriran amb un mínim de 3 alumnes i es tancaran amb un màxim de 8. En cas de no complir aquest mínim l’acadèmia es reserva el dret a la cancel·lació del grup.
 • Els cursos anuals de francès o alemany s’obriran amb un mínim de 4 alumnes per norma general i es tancaran amb un màxim de 8.
 • L’inici dels cursos anuals de preparació del First serà el mes de setembre. Variant el dia en funció de l’horari escollit.
 • L’inici dels cursos anuals per primària i E.S.O. serà a mitjans de setembre, variant la data en funció de l’inici del col·legi/institut i de l’horari escollit.
 • L’inici dels cursos anuals dels nivells A1 fins al nivell B2.1 serà a l’octubre, variant la data en funció de l’horari escollit.
 • L’inici dels cursos de preparació d’Advanced serà a l’octubre, variant la data en funció de l’horari escollit.
 • En el cas dels cursos en grup, si un professor causa una baixa temporal i l’acadèmia no té temps d’organitzar una substitució s’avisarà als alumnes del grup afectat amb la major antelació possible i es buscarà un altre dia per poder realitzar la recuperació del temps perdut. Com a mesura excepcional i només per causes de força major alienes a l’acadèmia el centre podrà valorar la no recuperació de les classes.
 • En les classes particulars, el pack de 12 hores té una duració màxima de 2 mesos. El pack de 24 hores tindrà una duració màxima de 4 mesos des de la data d’inici de la primera classe.
 • Per poder anul·lar una classe particular s’haurà de realitzar l’avís amb 24 hores d’antelació, en cas contrari, l’hora es donarà per perduda i l’import d’aquesta no es podrà recuperar. En cas que s’avisi amb més de 24 hores les hores seran recuperables, buscant un altre horari que pugui anar bé tant a l’alumne com al professor, l’import de la classe no es retornarà.
 • Si el professor no pot assistir per algun motiu personal o de causa de força major a l’hora establerta per la classe particular i Formate no el pot substituir a temps, es buscarà una hora de recuperació amb l’alumne o se li oferirà l’opció d’un professor alternatiu si l’alumne hi està d’acord, avisant sempre amb el major temps d’antelació possible.
 • Els horaris de les classes particulars que es segueixin durant el curs escolar podran ser renegociats i canviats durant el període d’estiu o durant la resta de l’any per motius organitzatius de l’acadèmia o del mateix professor, buscant un nou horari que sigui factible per ambdues parts.
 • Cada trimestre, durant els cursos anuals, s’entregarà a l’alumne un informe amb els resultats dels exàmens en les seves diferents parts i una valoració per part del professor.
 • A l’inici dels cursos anuals s’enviarà per correu electrònic un calendari amb les dates de tots els festius, així com una previsió de les setmanes d’inici i finalització dels exàmens, de la mateixa manera aquesta informació es podrà trobar a l’entrada de l’acadèmia.
 • Si algun comunicat no arriba al destinatari que consta al full d’inscripció per què ha canviat les seves dades i no ho ha comunicat a l’acadèmia aquesta no s’en farà responsable.
 • Per tots aquells cursos que siguin pagats a través d’una empresa, si aquesta ens ho demana, es podrà enviar un informe per conèixer l’evolució de l’alumne.
 • Els alumnes podran realitzar un canvi d’horari, ja sigui puntual o permanent, sempre que hi hagi disponibilitat de places en l’horari alternatiu escollit. Si és d’una manera puntual l’alumne ha de tenir en compte que ha d’avisar amb un mínim d’antel·lació (recomanem una setmana mínim per als cursos anuals) per poder assegurar que recuperarà/realitzarà el temari perdut en el seu horari habitual. La inscripció a un horari i un grup concret no dóna dret a l’assistència a qualsevol altre grup o horari.
 • En cas de que un menor no assisteix-hi a classe i els tutors no ens ho hagin comunicat enviarem un missatge al contacte del tutor/a que consti a la inscripció per donar coneixement d’aquesta absència en les següents 24 hores.
 • Si el menor realitza els deures, no posar atenció a classe, es detecta una actitud passiva i/o causa problemes dins el grup, s’enviarà al tutor/a de contacte un missatge via Whatsapp (o SMS ordinari sinó en disposa) per informar de la situació. Si la situació s’allarga o els tutors així ho desitjen s’establirà una reunió amb el/la professor/a per mirar de solucionar la situació, aclarir dubtes i resoldre diferències.
 • Si un alumne, ja sigui menor o adult, es comporta d’una manera irresponsable, irrespectuosa, causa problemes dins el grup, a un alumne concret o qualsevol altre situació que pugui alterar al correcte funcionament del curs i del grup, l’acadèmia es reserva el dret a l’expulsió sense dret a devolució dels pagaments que hagi realitzar fins el moment.
 • El preu total dels cursos anuals d’anglès de 2 hores/setmana (nivells del A1 al B2.1), que comencen la setmana de l’1 d’octubre i acaben al mes de juny seguint el calendari escolar, és de 472.5€. El pagament d’aquest import es podrà realitzar de la següent manera: 9 quotes de 52.5€/mes, 3 quotes de 151.5€/trimestre (6€ d’estalvi per quota) o una sola quota de 432€ (40.5€ d’estalvi). Pels cursos anuals dels menors que comencen al setembre s’haurà d’afegir la part proporcional d’aquest mes a aquest import. Els alumnes que estiguin dins el programa de fidelització pagaran un import de 48€/mes sense variar en cap cas si decideixen pagar trimestral o anualment el curs.
 • En el cas dels alumnes que estan dins el programa de fidelització la quota serà de 48 €/mes independentment de si el pagament es realitza de manera trimestral o anual.
 • El preu total dels cursos anuals per adults de francès o alemany de 3 hores/setmana (nivells de l’A1 fins al B2.1), que comencen la setmana de l’1 d’octubre i acaben al mes de juny seguint el calendari escolar, és de 756 €. El pagament d’aquest import es podrà realitzar de la següent manera: 9 quotes de 84 €/mes, 3 quotes de 228 €/ trimestre (Estalvi de 24 €/quota) o un sol pagament de 603 € (Estalvi de 153 €).
 • En cas de baixa anticipada dels cursos anuals d’anglès pels alumnes que hagin pagat la quota trimestral, si aquesta es realitza dins el primer mes del trimestre, es retornaran 101€ de l’import restant. Si la baixa es realitza passat el primer mes, no hi haurà dret a reemborsament. L’últim dia per avisar d’aquestes baixes serà l’últim dia natural del primer mes del trimestre.
 • En cas de baixa anticipada dels cursos anuals d’anglès pels alumnes que hagin pagat la quota anual, si aquesta es realitza abans del 50% del total del temps de duració del curs, s’abonarà 175.5€ de l’import restant. Si la baixa es realitza passat el 50% del curs, no hi haurà dret a reemborsament.
 • En cas de baixa anticipada en els cursos anuals d’alemany i francès pels alumnes que hagin realitzat el pagament trimestral del curs no hi haurà dret a devolució d’aquest import en cap cas.
 • En cas de baixa anticipada en els cursos anuals d’alemany i francès pels alumnes que hagin realitzat el pagament anual del curs no hi haurà dret a devolució d’aquest import en cap cas.
 • En el cas de de baixa anticipada dels cursos intensius d’estiu no hi haurà dret a reemborsament de l’import abonat pel curs.
 • Els cursos de preparació per exàmens oficials comencen la setmana de l’1 de setembre pel First o l’1 d’octubre per l’Advanced i acaben el mes de juny. El seu preu per 3 hores a la setmana és de 89€/mes independentment dels festius i festivitats (Nadal i Setmana Santa) que puguin coincidir durant la realització d’aquest. Si es vol realitzar el pagament trimestral el seu preu serà de 246 € (82€/mes de mitja).

Programa de fidelització

 • Per millorar el nostre servei amb els alumnes que ja estan realitzant un curs amb nosaltres, Formate disposa d’un programa de fidelització.
 • Només es podran beneficiar del programa de fidelització aquells alumnes que portin un any natural amb nosaltres i segueixin amb un altre curs de manera consecutiva.
 • S’entendrà com a curs consecutiu aquell que es faci de curs anual a curs anual, de curs anual a curs d’estiu, o de curs d’estiu a curs anual.
 • Els alumnes que estiguin dins el programa de fidelització tindran el següents avantatges:
  1. Cursos anuals: Ja siguin els cursos anuals per menors, adults d’anlgès o cursos d’speaking podran pagar mes a mes amb el descompte que es realitza pels alumnes/clients que paguen l’any sencer.
  2. Cursos intensius d’estiu: Si es realitza un descompte pels cursos d’estiu amb una data límit com la del 31/05, els alumnes/clients dins el nostre programa de fidelització podran tenir aquest descompte fins el mateix dia que comencin els cursos a finals de juny.
 • Si l’alumne es dóna de baixa o acaba un curs anual i no segueix, ni el següent curs intensiu ni el següent curs anual sortirà del programa de fidelització.
 • Si l’alumne es dóna de baixa o acaba un curs d’estiu i no segueix en el següent curs anual o el següent curs d’estiu sortirà del programa de fidelització.
Cursos idiomes a Mataró
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies